HKRC Results Service

Club Championship Round 9 - 11th October 2015


KZ UK 250 Senior TKM 177-177M-Srot Senior X30
Entry List Entry List Entry List Entry List Entry List
Practice Practice
Heat 1 Heat 1
Practice 2 Practice 2 Practice Practice Practice
Heat 2 Heat 2 Heat 1 Heat 1 Heat 1
Heat 3 Heat 3 Heat 2 Heat 2 Heat 2
Classification Classification Classification Classification Classification
A Final A Final A Final A Final A Final
Points Points Points Points Points
Junior Rotax Junior X30 Junior TKM-Mini Max Iame Honda
Entry List Entry List Entry List Entry List Entry List
Practice Practice Practice Practice Practice
Heat 1 Heat 1 Practice Heat 1 Heat 1
Heat 2 Heat 2 Classification Heat 2 Heat 2
Classification Classification Heat 1 Classification Classification
A Final A Final Heat 2 A Final A Final
Points Points Classification 2 Points Points
A Final
A Final
Points